• Tiếng Việt

Ban điều hành

Tổng Giám Đốc
General Director
NGUYỄN DUY HƯNG

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director
NGUYỄN VĂN THỊNH

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director
CHUNG MINH NHỰT

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director
MAI PHÚC BÌNH

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director
ĐẶNG VĂN LÂN

TP. Thiết Kế
Design Manager
ĐẶNG HỒNG PHÚC

TP. Hợp Đồng
Contract Manager
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

TP. Hành Chính – Nhân Sự
Head. HR Administration
CAO QUỐC TUẤN

TP. Thi Công
Construction Manager
ĐẶNG NGỌC PHÚ

TP. Cơ Điện
Electromechanic Manager
LÊ HOÀNG HẢI

TP. Kỹ Thuật & An Toàn
Technical & Safety Manager
TỪ LÊ NHƯ VIỆT

TP. Quản Lý Dự Án
Head. Project Management
ĐẶNG MINH SANG

TP. Đấu Thầu
Head. Bidding Department
ĐỖ NGỌC NHÂN